Thông báo - Mời họp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2022

         Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, ngày 12/01/2021 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Theo đó, đã quán triệt phương châm hành động của Chính phủ năm 2022; giao nhiệm vụ cụ thể cho 23 Sở, ban, ngành và 12 huyện, thành phố với 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể theo đúng tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP và 211 nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. Cụ thể:

         Thứ nhất, Về phương châm hành động và trọng tâm chỉ đạo điều hành của tỉnh trong năm 2022, UBND tỉnh đã quán triệt việc thực hiện phương châm hành động năm 2022 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển” với 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành như sau:

         (1) Bám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dựa vào nội lực là chính, ngoại lực là cần thiết, quan trọng; thực hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh và bền vững.

         (2) Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

         (3) Chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới.

         (4) Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

         (5) Bảo đảm an sinh xã hội, an dân, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công, khôi phục và ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực lượng lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân.

         (6) Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế.

         Thứ hai, về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: UBND tỉnh đã đưa ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

         (1) Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

         (2) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

         (3) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

         (4) Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ.

         (5) Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

         (6) Thúc đẩy phát triển liên kết vùng và phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch.

         (7) Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

         (8) Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

         (9) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

         (10) Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

         (11) Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế.

         (12) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

         UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao; quán triệt chủ đề hành động của Chính phủ năm 2022, cụ thể hóa thành hành động của ngành mình, địa phương mình; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành mới bằng những việc làm cụ thể; chủ động xây dựng, cập nhât và báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2022 theo từng quý của đơn vị mình; tăng cường giám sát, đôn đốc kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu đạt ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh./.

Tác giả: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Tin khác
1 2 

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 9 tầng - Khu Trụ sở HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh và một số Sở, ban, ngành của tỉnh, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123859938 - Fax: 02123852032 - Email: skhdt@sonla.gov.vn 

Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Sở

Giấy phép hoạt động số: 10/GP-TTĐT ngày 12/10/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông

Designed by VNPT

 Chung nhan Tin Nhiem Mang