BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong Tuần:
Trong Tháng:
Tổng số lượt xem:
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
206/2013/NĐ-CP 9/12/2013 Nghị định số: 206/2013/NĐ-CP Hà Nội ngày 09/12/2013 của Chính phủ "Về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ"
01/2013/TT-BKHĐT 21/01/2013 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh.
32/QĐ-SKHĐT 28/02/2017 Quyết định ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công năm 2017
33/QĐ-SKHĐT 28/02/2017 Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyên cải cách hành chính năm 2017
34/QĐ-SKHĐT 28/02/2017 Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2017
37/QĐ-SKHĐT 06/03/2017 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý Nhà nước năm 2017
63/2010/NĐ-CP 08/6/2010 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
48/2013/NĐ-CP 14/5/2013 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
07/2014/TT-BTP 24/2/2014 Hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
05/2014/TT-BTP 07/02/2014 HƯỚNG DẪN CÔNG BỐ, NIÊM YẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
25/2014/TT-BTP 31/12/2014 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
20/2008/NĐ-CP 14/2/2008 Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
01/2017/TT-UBND 10/5/2017 Thông tư quy định chi tiết thực hiện dự án 2(chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngheo bền vững giai đoạn 2016 - 2020
108/2018/NĐ-CP 23/8/2018 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP