BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:29
Hôm qua:18
Trong Tuần:179
Trong Tháng:195
Tổng số lượt xem: 817450
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân
Đăng lúc 05-10-2016 09:05:52
Chức năng, nhiệm vụ của phòng:

1. Chức năng nhiệm vụ

- Thẩm định về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; 
    - Phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh  trong lĩnh vực chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTG ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
    - Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
    - Phối hợp với các phòng chuyên môn, các ngành liên quan hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể của tỉnh;
    - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;
- Quản lý theo dõi, tổng hợp kế hoạch của các doanh nghiệp nhà nước thuộc các loại hình, trong thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn (trừ các dự án FDI). Theo dõi, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân,... Theo dõi, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
    - Tổ chức kiểm tra hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các loại hình doanh nghiệp, liên hiệp HTX, HTX, quỹ tín dụng nhân daanh theo nội dung phòng phụ trách.
- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi thẩm quyền; cung cấp thông tin về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu, tổng hợp trong việc thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
- Phối hợp với Văn phòng Sở Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách, phối hợp với đơn vị tư vấn để tập huấn đào tạo các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
    - Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
- Ngoài việc thực hiện những nội dung quy định theo Quy chế này, Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân còn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.. 

2. Danh sách cán bộ

Họ và tên Chức vụ        
Hà Đình Hưng Trưởng phòng
Phạm Tố Hoa Phó phòng
Nguyễn Cảnh Hải Chuyên viên
Vũ Tiến Thuận Chuyên viên

3. Điện thoại liên hệ: 0212.3854.532

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng