BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Online:1
Hôm nay:5
Hôm qua:35
Trong Tuần:5
Trong Tháng:206
Tổng số lượt xem: 817461
Bạn đánh giá thế nào về hoạt động công vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La
Mã bảo mật *
Nhập chính xác mã bảo vệ
Ban giám đốc
Đăng lúc 20-07-2016 10:09:19

1. Thông tin về Ban lãnh đạo sở:

Giám đốc Đ/c Đặng Ngọc Hậu
P. Giám đốc Đ/c Vũ Đức Thuận
P. Giám đốc Đ/c Hà Ngọc Châu
P. Giám đốc Đ/c Đinh Trung Dũng

2.Trách nhiệm, quyền hạn và phạm vi giải quyết công việc:

* Giám đốc:

1. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định; trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về những vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; phối hợp với Giám đốc Sở khác, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.

2. Giám đốc chỉ đạo các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác của các phòng, của Sở; quyết định các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Giám đốc Sở là chủ tài khoản của cơ quan.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về những vấn đề cần thiết thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

4. Giám đốc phân công một số lĩnh vực, công việc cụ thể cho các Phó Giám đốc theo thẩm quyền; phân công công việc cụ thể đối với từng phòng; đưa ra quyết định cuối cùng khi giải quyết các vấn đề, công việc khi chưa có sự thống nhất giữa các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn trong Sở; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Sở hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

5. Giám đốc ủy quyền (bằng văn bản) đột xuất cho một Phó Giám đốc thay mặt giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt ở cơ quan.

6. Giám đốc ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc đối với các lĩnh vực, công việc do Giám đốc trực tiếp phụ trách; các lĩnh vực, công việc do Phó Giám đốc phụ trách nhưng Phó Giám đốc đó đi vắng; các văn bản được quy định tại Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

- Văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn bản trình phê duyệt, ban hành quy hoạch, kế hoạch, đề án, báo cáo (tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất khác do Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu) thuộc phạm vi quản lý của ngành;

- Văn bản trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Văn bản trình chủ trương, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư; dự toán ngân sách, mua sắm tài sản công;

- Văn bản có nội dung nhạy cảm về tôn giáo, quốc phòng an ninh, đề xuất giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác tổ chức - cán bộ;

7. Giám đốc trực tiếp giải quyết một số công việc đã phân công cho Phó Giám đốc nhưng do thấy cần thiết vì nội dung cấp bách, quan trọng hoặc do Phó Giám đốc vắng mặt.

8. Giám đốc thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, Chi ủy và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của các thành viên trong cơ quan tạo nên sự thống nhất trong tổ chức. Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về quy chế thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

* Phó giám đốc:

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực, công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về lĩnh vực, công việc được phân công phụ trách. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn được phân công phụ trách nghiên cứu, xây dựng kế hoạch; cơ chế chính sách, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực mình phụ trách để Giám đốc xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt hoặc Giám đốc ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản đó sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

2. Theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực mình phụ trách; chủ động trong quan hệ với các cơ quan tổ chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách; kịp thời phát hiện, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đề nghị Giám đốc trình cấp có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật cho phù hợp. Đề xuất với Giám đốc các chủ trương, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Sở đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách và những vấn đề khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở.

3. Phó Giám đốc được sử dụng quyền hạn của Giám đốc, nhân danh Giám đốc khi giải quyết các công việc được phân công; ký thay Giám đốc các văn bản thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Giám đốc phân công, trừ các văn bản thuộc thẩm quyền ký của Giám đốc theo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (nêu tại mục 6 điều 3 quy chế này). Phó Giám đốc không giải quyết các công việc mà Giám đốc không phân công hoặc ủy quyền.

4. Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc đối với các phòng chuyên môn được Giám đốc phân công phụ trách.

5. Trong quá trình giải quyết công việc được phân công, Phó Giám đốc phải chủ động, kịp thời báo cáo Giám đốc nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm, vượt quá thẩm quyền giải quyết; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với các sở, ban, ngành, địa phương; những vấn đề do các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp chỉ đạo.

6. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Giám đốc khác phụ trách thì các Phó Giám đốc chủ động trao đổi, phối hợp với nhau để giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Giám đốc có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo thì Phó Giám đốc đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

7. Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động cơ quan khi Giám đốc đi vắng thì ngoài nhiệm vụ công tác được phân công, có quyền và có trách nhiệm thay mặt Giám đốc điều hành công tác chung của Sở, giải quyết các công việc trong phạm vi được uỷ quyền. Khi kết thúc thời gian được uỷ quyền phải báo cáo kết quả việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về những công việc được uỷ quyền.

 

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng